Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HÜKMÜ

Bilgilerinizin güvenliği ve gizliliği kurumumuz için çok önemlidir. Bu nedenle, kişisel verilerinizin korunması maksadıyla 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında uyulması gereken birtakım usul ve esaslar ile hak ve hürriyetleriniz hakkında kullanıcılarımıza bilgi vermek isteriz. İşbu bilgilendirme, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca ve yasal mecburiyet sebebiyle yapılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Amaçları:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, sizlerden alınan şahsi bilgiler KVKK’da belirtilen gizlilik ve güvenlik usulleri kapsamında koruma altına alınmak suretiyle saklanabilecek ve kaydedilebilecektir. Kişisel verileriniz şirketimizce çeşitli kanallar vasıtasıyla elektronik ortamda, yazılı ve sözlü olarak temin edilebilir.

Kurumumuzun tabi olduğu kanunlar ve başta KVKK olmak üzere diğer tüm yasal mevzuattan kaynaklanmakta olan yasal mecburiyetlerimiz kapsamında, kurumumuz etkinlikleri çerçevesinde kurumumuz tarafından kullanıma sunulan hizmetlerimizden problemsiz olarak faydalanabilmeniz; amaç, etkinlik ve yasal mecburiyetlerimizi yerine getirebilmeyi temin edecek kişisel verileriniz (ad soyad, e-posta adresi, iletişim bilgileri gibi bilgiler) Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımızca saklanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Paylaşımı ve Aktarımı:

Tarafımızca saklanmakta ve işlenmekte olan kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz. Ancak kişisel verileriniz yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile diğer adli ve idari resmi kurumlarla yasal sınırlamalar çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında paylaşabilecek ve aktarabilecektir.

Güvenlik ve Saklama:

Kurumumuz sağlanan kişisel verilerinizin güvenliğinin ve gizliliğinin muhafaza edilmesine son derece önem verilmektedir. Nitekim, kişisel verileriniz özel bir şifreleme yöntemi ile korunmakta ve güvenli bir sunucuda saklanmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korunması için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri kurumumuz tarafından alınmaktadır.

Kurumumuzca sağlanan ve saklanan kişisel verilerinizin bulundukları platformlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, değişikliğe uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri maksadıyla gerekli iş sürecinin tasarımıyla birlikte teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz tarafınıza bildirilen maksatlar ve kapsam dışında kullanılmamak şartıyla gereken tüm bilgi güvenlik önlemleri alınmak suretiyle işlenecek ve KVKK’da belirtilen yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır. Bu süre sona erdiğinde, saklanmakta olan şahsi verileriniz yok edilme, silinme ya da anonimleştirme yollarından biriyle kurumun data akışından çıkarılacaktır.

KVKK gereğince sahip olduğunuz haklar:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesine göre herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305
  e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu çerçevede yapacağınız talepler, KVKK kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi belirleyici belgelerle birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren bir dilekçe ile kurumumuzun Mimar Sinan Mh. İsmet İnönü Bulv. No:114 Atakum Samsun adresinde bizzat başvurabilir,  başvurunuzu noter kanalıyla veya kurumumuz elektronik posta adresine ([email protected]) göndererek yapabilirsiniz.

Dilediğiniz zaman, Şirketimiz tarafından işlenen verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sorgulayabileceğiniz gibi işlenen verilerinize ilişkin haklarınızdan vazgeçebilirsiniz.

KVKK kapsamında kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklar üzerinde tasarruf edebilmeniz için, kurumumuz ile çeşitli vasıtalardan (çalışanlarımız ile doğrudan, web sitemiz, mobil uygulamalarımız ve/veya diğer iletişim kanalları ile) paylaştığınız bilgilerin, güncel ve doğru olması gerekmektedir; aksi takdirde yanlış bilgi paylaşılması nedeniyle doğacak mesuliyetler her yönüyle tarafınıza ait olacaktır.

Atakum Belediyesi, kişisel verilerin muhafaza edilmesine yönelik ilkelerin, güncel tutulması ve başta ilgili mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla bu politikada düzenlenen konuları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Bizimle İletişime Geçin:  Bilgilendirme metni veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, [email protected] e-posta adresinden veya 444 40 55 numaralı telefondan temasa geçerek ulaşabilirsiniz.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Tüm alt alan adlarıyla, atakum.bel.tr adlı sitemize ve katılan, sitemizi kullanan, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi materyal alan ve gönderen kişi ve kuruluşlar aşağıdaki şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

KİŞİSEL BİLGİLER ve ERİŞİM

1.1. Üye ve kullanıcılar kendisinden istendiği takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, eposta, telefon, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde vermek yükümlülüğündedir. Üye ve kullanıcılar, ödeme yapmaları gerekmesi halinde gerektiğinde kredi kartı bilgilerini de internet yoluyla vereceklerini ya da internet üzerinden ödeme yapacaklarını bu durumda işlemin güvenli gerçekleşmesinin sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ederler.

1.2. Üye ve kullanıcılar web sitesi üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler, (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini aksi halde atakum.bel.tr ve yöneticilerinin bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler.

1.3. Üye ve kullanıcılar, siteye girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Üye ve kullanıcılar, servislerin kullanımı için gerekli, modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun ya da kısa mesafe telefon servisleri, herhangi bir sınırlama olmadan, bilumum gerekli cihaz ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdür. Kullanıcı bu gibi ekipmanların veya yardımcı servislerin, 'Servis'lerle uyumlu olması güvencesinden sorumludur.

2- ÜYE VE KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Üye ve kullanıcıların sitede beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Sitede siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanamaz toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz.

2.2. Üye ve kullanıcılar, T.C. Anayasa’sı, TCK ve ilgili özel kanunlar nedeniyle suç sayılan ve tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların sitede yer alamayacağını, bunu bildiklerini aksi halde kişisel olarak bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler. Aksi halde atakum.bel.tr Yönetim’inin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil her türlü tazminatı atakum.bel.tr Yönetimine ödemekle yükümlüdür.

2.3. Üye ve kullanıcılar, atakum.bel.tr kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif uygulamalar yapamaz.

2.4. Üye ve kullanıcılar, diğer üye ve kullanıcıların (bireyler ya da kuruluşlar) özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

2.5. Üye ve kullanıcılar, atakum.bel.tr Yönetiminin bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak üye ve kullanıcılar tarafından yüklenen, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi materyali siteden çıkarabileceği gibi gerektiğinde erişimi engelleyebileceğini kabul ve taahhüt eder. Üye ve kullanıcılar atakum.bel.tr Yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı vardır.

2.6. Üye ve kullanıcılar, başkalarının web sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı etkinliklerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla aşırı yükleyip kilitleyemez. Aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

2.7. Üye ve kullanıcılar, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun bahis vs, satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyalin, hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemedikleri materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul etmektedirler.

2.8. Üye ve kullanıcılar, kişisel bilgilerine her zaman ulaşabilir ve onları güncelleyebilir. Bunların içerisinde, e-posta/e-mail adresi ve şifre mevcuttur. Bunların yanı sıra üye ve kullanıcılar yayınladıkları eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınaî eserleri silme yetkisine de sahiplerdir. Silinen veri ve materyal atakum.bel.tr tarafından kullanılmayacağı gibi gelecekte üçüncü kişilere de devredilmez. Ancak bu korumadan yararlanabilmek için üye ve kullanıcının silmek istediği öğenin 3. kişilere devri ve umuma arzından önce silinmesi zorunludur. Aksi halde atakum.bel.tr ve yöneticilerinin kontrol, geri alma, silme, sildirme denetim ve sorumluluğu söz konusu olamaz.

3- YASAL SORUMLULUK

3.1. Üye ve kullanıcılar, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları yetkili olarak kullanma, yayma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs konularda yetkisi olduğunu aksi durumlarda atakum.bel.tr sitesi ve yetkililerine yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan ederler.

3.2. Üye ve kullanıcılar, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında atakum.bel.tr yönetimine karşı da münferiden sorumludur.

3.3. Üye ve kullanıcılar, servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve servislerin seçiminde, servislerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını, beyan ve teyit ederler. Üye ve kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin atakum.bel.tr yönetimi tarafından engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler.

4- YASAL İZİN

4.1. Üye ve kullanıcılar, kendilerine ait olduklarını taahhüt ettikleri ve bu taahhütlerinin gerçeğe aykırı olmasından sorumlu oldukları, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınai eserlerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde yazılı temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali hakları kendilerine ait olan ve/veya hak sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden devraldıkları tüm hakları, tüm dünyada, müzik kasetlerine, compact disklere, MP3 ve diğer ses ve/veya görüntü taşıyıcılarına ve ileride geliştirilecek ses ve/veya görüntü taşıyıcılarına kayıt ederek çoğaltma, yayma, piyasaya arz etmek, temsil, kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda ve radyoda yayın haklarını, söz konusu ses ve/veya görüntü kayıtlarını; internet, mobil ve benzeri bilgisayar ortamlarında, IVR (İnteractive Voice Responce), GSM ortamlarında (cep telefonu melodisi vb.) çoğaltma, yayma, piyasaya arz etmek ve temsil haklarını, söz konusu ses ve/veya görüntü kayıtlarını video klip olarak işleme, yayma, çoğaltma, temsil ve kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda yayın hakları ve yöntemleri başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilerde üretilecek tüm yöntem ve şekillerle ilgili olarak FSEK’in 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde yazılı temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali haklarının 3. kişilere devredilebilecek şekilde, yer, süre ve sayı sınırlaması olmaksızın devrettiklerini kabul beyan ve taahhüt ederler.

4.2. Üye ve kullanıcılar, atakum.bel.tr sitesinde izledikleri, elde ettikleri, download ettikleri materyal ve verilerin bireysel amaçlar dışında kullanamayacağını, ticarete konu yapılamayacağını, 3. kişilere devredilemeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırılmayacağını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanılamayacağını, kullandırılamayacağını kabul ve taahhüt ederler.

5- MAHREMİYET

5.1 atakum.bel.tr servisleri, sisteme bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini web sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazına kaydetmektedir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar bilgiler olup, kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir.

5.2 Kullanıcının iletişim bilgileri gerektiği zaman kullanıcıya ulaşılmasını sağlar. Üyeliğin onaylanması, ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta/e-mail ile gönderilen mesajlar sayesinde gerçekleşir. atakum.bel.tr, kullanım şartları ile tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, üyelerine gerekli olduğu zaman e-posta/e-mail ile mesaj gönderir.

5.3. Kural olarak site ve üye ve kullanıcılar arasındaki her türlü yazışma, kişisel bilgiler vs sır niteliğindendir ve ifşa edilmez. Bu durum sadece yasal zorunluluk bulunması hallerinde ihlal edilebilecek olup bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuksal bir sorumluluk da doğurmaz. Ancak bu durumda bile hak sahibinin mağduriyetinin sınırları mümkün olduğunca dar tutulmaya çalışılacaktır.

6- GÜVENLİK

6.1. atakum.bel.tr sistemleri güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen göstermiştir. Bütün kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır. Üye ve kullanıcıların, şifrelerini unutması durumunda e-posta/e-mail adreslerine yeni şifreleri gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifreler kullanıcının kayıtlı olduğu e-posta/e-mail adresi dışında başka bir adrese bildirilmez.

6.2. atakum.bel.tr hem sitesinin hem de üye ve kullanıcılarının güvenliğine büyük önem vermektedir. Bu nedenle, sistemde düzenli olarak güvenlik testleri yapılmakta ve herhangi bir güvenlik açığına izin verilmemek için çaba gösterilmektedir. Buna rağmen, zaman zaman üyeliklere korsan olarak girilmesi söz konusu olmaktadır. Güvenlikle ilgili bir sorunla karşılaşılmaması için aşağıdaki güvenlik önlemlerini de uyulmalıdır.

6.3. Üye ve kullanıcı, internet sitesine korsan saldırı, virüs yükleme, güvenliği zaafa uğratıcı faaliyetlerde bulunamaz.

6.4. Güvenlik Önlemleri

Üye ve kullanıcılar, bilgisayarlarında sık sık virüs taraması yapmalı, anti-virüs programını belirli aralıklarla güncellemeli, MSN ya da e-posta/e-mail yoluyla tanımadığı kişilerden gelen dosyaları açmamalıdır.
Şifreler, harf ve rakamlardan oluşacak şekilde, tahmin edilmesi zor kombinasyonlardan oluşturulmalıdır. Doğum tarihi, isim ve doğum tarihi, sıralı harf ya da rakamlar, tutulan takımın ismi gibi tahmin edilebilir şifreler, kolaylıkla ele geçirilebileceği unutulmamalıdır.
E-posta/e-mail sağlayıcılar dışında (yahoo, hotmail, gmail, vb), kurumsal olmayan kişisel sitelere, bloglara ya da tanınmayan alanlara, e-posta/e-mail adresi ve şifreler kesinlikle girilmemelidir.
Ortak bilgisayar kullanılıyorsa (işyeri veya internet cafe), atakum.bel.tr’ye giriş yaptıktan sonra "Çıkış" bağlantısına tıklamadan çıkılmamalıdır. Tarayıcıyı kapatmak yerine bu yöntemi kullanmak, daha sonra aynı bilgisayarı kullanarak atakum.bel.tr’ye giriş yapacak kişinin üye ve kullanıcıların sayfasına erişmesini engelleyecektir.
Bu konuda atakum.bel.tr tarafından her zaman yeni bildirimlerde bulunulabilir.

7- SAİR HÜKÜMLER

7.1. Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Samsun Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

7.2. atakum.bel.tr Yönetimi yukarıda belirtilen koşulları dilediği her zaman geliştirebilir ve güncelleyebilir.

7.3. Üye ve kullanıcıların atakum.bel.tr’ye bildirdiği adres, üye ve kullanıcılara yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir.

Üye ve kullanıcılar yukarıdaki hükümlerin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar olduklarını bilerek kabul ettiklerini kabul ederler.

T.C. Atakum Belediyesi 

Mimarsinan Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No:114 Atakum SAMSUN 

[email protected] 

444 40 55

Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır. Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
[email protected]
Gizlilik Politikamız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam